Talentové skúšky

 

Základná umelecká škola Ferka Špániho Žilina,

Vlčince-Martinská 19

pozýva talentované deti na talentové skúšky na školský rok 2019/2020 do

hudobného, tanečného, výtvarného a literárno-dramatického odboru

v dňoch 3. - 7. júna 2019 v budove školy

od 13.00 .... do 17.00 h.

 

V HUDOBNOM ODBORE sa vyučuje hra na: husliach, violončele, zobcovej flaute, priečnej flaute, saxofóne, klarinete, keltskej harfe, spev, zborový spev.

 

VO VÝTVARNOM ODBORE sa vyučuje: kresba, maľba, grafika, modelovanie, kombinované techniky, keramika, počítačová grafika. Pripravujeme študentov na vysoké školy - architektúra, dizajn, pedagogika atď. Na talentové skúšky si uchádzači o štúdium prinesú vlastné práce.

 

V TANEČNOM ODBORE vyučujeme: klasický tanec, ľudový tanec, kreatívny tanec, ale aj tance iných národov.

 

Do LITERÁRNO-DRAMATICKÉHO sa prijímajú žiaci,ktorí radi pracujú so slovom, textom, recitujú, chcú poznať základy hereckej a režijnej práce, dejiny divadla.  Pripravujeme žiakov na herecké konzervatórium, VŠMU a Akadémiu umení.

 

 

Pozn.: Pri niektorých hudobných nástrojoch a odboroch štúdia budeme z kapacitných dôvodov prijímať obmedzený počet žiakov.