Povinne zverejňované dokumenty

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám:

Portál informačného systému samosprávy mesta Žilina

Obchodný vestník

Kolektívna zmluva


Rok 2015

Zmluva č.1

Zmluva č.2

Zmluva č.3

Zmluva č.4

Zmluva č.5

Zmluva č.6


Rok 2014

Faktúry

Zmluvy

Zmluva-SSE


Rok 2013

Faktúry

Objednávky

Zmluvy


Rok 2012

Faktúry

Objednávky

Zmluvy


Rok 2011

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

FAKTÚRY OBJEDNÁVKY ZMLUVY
Faktúra č.1
Faktúra č.2
Faktúra č.3
Faktúra č.4
Faktúra č.5
Objednávka č.1
Objednávka č.2
Zmluvač.1
Zmluvač.2
Zmluvač.3