Vitajte na stránke Základnej umeleckej školy Ferka Špániho.


  • SRDEČNE VÁS POZÝVAME NA NAŠE ONLINE KONCERTY, KTROÉ SI MôŽETE POZRIEŤ V GALÉRIÍ VO VIDEÁCH.

  • V dňoch 3.mája až 7. mája od 13:00 do 17:00 sa uskutočnia talentové skúšky v budove ZUŠ F. Špániho.

  • Naša škola od augusta 2020 prešla na nový systém iZUŠ. Na stránkach našej školy sa určite dozviete viac.

Od 10. mája sa nachádzame v ružovom okrese. Čítajte viac

Odbory

Dozviete sa čo môžete u nás študovaťPrijímacie skúšky

V dňoch 1. júna až 4. júna od 13:00 do 17:00 sa uskutočnia talentové skúšky v budove ZUŠ F. Špániho

Hudobný odbor

Hudobný odbor ZUŠ je charakteristický prepojením individuálneho vyučovania (hra na nástroji, spev, tvorba) a skupinových aktivít (predmety hudobná náuka, komorná a súborová hra, hra v orchestri, komorný a zborový spev, hudobno-dramatické projekty a pod.).

Výtvarný odbor

Výtvarný odbor v základnom umeleckom vzdelávaní poskytuje prehĺbené a rozšírené výtvarné vzdelanie a formovanie žiakom, ktorí prejavujú záujem a nadanie v oblasti výtvarného sebavyjadrovania a tvorby.

Tanečný odbor

Cieľom nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelávania v tanečnom odbore ZUŠ je dôsledným metodickým postupom pripraviť absolventa I. stupňa základného štúdia buď na záujmovú umeleckú činnosť v súboroch moderného scénického a ľudového scénického tanca.LDO

Pôsobenie v literárno – dramatickom odbore harmonicky rozvíja osobnosť jednotlivca a podporuje jeho originalitu, no zároveň ho učí práci v kolektíve. Vedie ho k vzájomnej komunikácii, tolerancii , pokore a schopnosti aktívne vyjadrovať svoj názor a reflektovať i chápať pocity seba aj druhých.

Vzdelávanie na diaľku

Dištančné materiály

Novinky.Online koncerty

Pozrite si online koncerty našich žiakov.
Príjemné počúvanie.

Gitarový maratón

COVID AUTOMAT

AKTUALITY

Školné: (príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v škole)Kalendár


Nie sú žiadne nadchádzajúce udalosti v tomto momente.

IZUŠ

Vážení rodičia, z dôvodu prechodu našej ZUŠ na nový administračný systém iZUŠ, Vás prosíme o aktualizáciu údajov. Údaje vypĺňajte ako údaje za šk. rok 2020/2021. Ďakujeme

Novinky z Facebooku

Prihláška

Elektronická prihláša pre záujemcov o štúdium na ZUŠ F. Špániho© 2021 All rights reserved by ZUŠ F. špániho Design by: Miroslav Rajt