Literárno - dramatický odbor

O odbore

Literárno – dramatický odbor ( LDO ) v sebe spája dramatické, pohybové, rytmické, rečové, prednesové a slovesné tvorivé činnosti, hru s predmetom, rekvizitou i bábkou, písané slovo a improvizáciu, prostredníctvom ktorých pôsobí na rozvoj myslenia a cítenia žiakov.
Harmonicky rozvíja osobnosť jednotlivca a podporuje jeho originalitu, no zároveň ho učí práci v kolektíve. Vedie k vzájomnej komunikácii, tolerancii , pokore a schopnosti aktívne vyjadrovať svoj názor a reflektovať i chápať pocity seba aj druhých. Žiak si osvojuje kultivovanosť prejavu, prehlbuje kreatívne myslenie a osobitosť, buduje sebavedomie a schopnosť spontánne reagovať na danú situáciu.

Žiaci sa podieľajú na výbere námetov a ich spracovaní, prispievajú kreatívnymi režijnými nápadmi i scénografickými riešeniami. Súčasťou štúdia je verejná prezentácia našej tvorby „na doskách, ktoré znamenajú svet“. Žiaci účinkujú v divadelných predstaveniach, moderujú školské akcie, koncerty a úspešne sa zapájajú do rôznych divadelných, recitačných a literárnych súťaží ( Hviezdoslavov Kubín, Vansovej Lomnička, Slovo bolo u Boha, Zlatá priadka, FEDIM, Medzinárodná improliga, Bytčianske Dividlo, Rozprávková Žilina...)

Štúdium prebieha v kolektíve ( práca v súbore, pohyb, hudobná a hlasová príprava...), ale aj formou individuálnej prípravy ( umelecký prednes, príprava na SŠ, VŠ). Po úspešnom absolvovaní je žiak pripravený prehĺbiť svoj umelecký záujem v ďalšom špecializovanom štúdiu. Naši absolventi sú študentmi konzervatórií a rôznych odborov Vysokej školy múzických umení v Bratislave, Pedagogiky hudobno – dramatického umenia v Nitre, na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Špeciálnej pedagogiky a dramaterapie na Univerzite Palackého v Olomouci a i.

NAŠI PEDAGÓGOVIA

© 2020 All rights reserved by ZUŠ F. špániho Design by: Miroslav Rajt