Projekty

Medzinárodný hudobný projekt

26. mája v podvečer zavítali do ZUŠ Ferka Špániho Žilina dve vzácne
návštevy. Žiaci a učitelia z partnerských škôl z Českej republiky a
z Chorvátska.
So ZUŠ Vyškov udržujeme partnerstvo už šesť rokov. Glazbena škola
(ZUŠ) J.Vlašimského z Virovitice sa stala našim partnerom v septembri minulého roku, kedy sme začali v Blansku realizáciu „Projektu troch ZUŠ-hudba spája národy“. Podstata projektu spočíva v
príprave spoločného záverečného koncertu, v ktorom spolu účinkujú žiaci
zo všetkých troch škôl. Príprava začala na školách, potom nastúpila súhra
na niekoľkodňovom pracovnom sústredení. Ďalším, nie menej dôležitým cieľom projektu bolo poznávanie kultúr iných národov. Autorom projektu je riaditeľ ZUŠ Vyškov pán Aleš Musil. Sústredenie u nás sa konalo na známom mieste v škole v prírode v Šípkovej. Denný program bol rozvrhnutý tak, aby sa celé dopoludnie mohlo intenzívne nacvičovať a popoludní sme organizovali výlety na poznávanie kultúrnych a historických pamiatok Žiliny a ukázali sme prekrásnu prírodu Malej Fatry. Počas Staromestských slávností sme koncertovali aj na Mariánskom námestí. Celý projekt vyvrcholil v piatok večer záverečným koncertom v koncertnej sále Konzervatória v Žiline. Pri smutnej sobotňajšej rozlúčke nás potešilo vedomie, že všetci účastníci boli z pobytu nadšení, vznikli nové priateľstvá, získali sme mnoho interpretačných a pedagogických podnetov. Ďakujem všetkým pedagógom, ktorí sa podieľali na nácviku skladieb a na organizačnom zabezpečení projektu. Najväčšie poďakovanie patrí hlavnej koordinátorke projektu Dagmar Wróbelovej, zástupkyni riaditeľa našej školy. Bez finančnej podpory sponzorov by projekt nebolo možné uskutočniť. Ďakujeme finančnej podpore Žilinského samosprávneho kraja, grantovému systému Mesta Žilina, Odboru školstva a mládeže Mestského úradu Žilina, Občianskemu združeniu pre mladých umelcov Žilina, Konzervatóriu v Žiline a rodičom žiakov školy, ktorí nás podporili morálne aj finančne. Rozlúčky sú vždy smutné, ale nás môže potešiť aj predstava, že o rok nás pozval p.riaditeľ Damir Mihaljevič do chorvátskej Virovitice a už začíname pracovať na výbere spoločného repertoáru.
Štefan Bohunický, riaditeľ ZUŠ Ferka Špániho

Portréty

Dňa 6.11.2014 usporiadali učitelia hudobného odboru ZUŠ Ferka Špániho koncert svojich žiakov s názvom Portréty. Týmto koncertom pokračuje naša škola v medzinárodnom projekte New Music for Kids and Teens, ktorý je zameraný na šírenie súčasnej hudby. Projekt je jednou z hlavných aktivít Medzinárodnej spoločnosti pre súčasnú hudbu – Slovenskej sekcie (ISCM). Ozvláštnením koncertu bola výstava žiakov výtvarného odboru našej školy z triedy Jany Valaškovej, ktorej témou boli portréty hudobných skladateľov. Projekt na našej škole vedie a koncert zorganizovala Mgr. Jana Sedlická.

© 2021 All rights reserved by ZUŠ F. špániho Design by: Miroslav Rajt