Talentové skúšky 

 

 

Informácia k talentovým skúškam v období mimoriadnej situácie

 

Vzhľadom k súčasnej mimoriadnej situácii prihlášky do ZUŠ môžete poslať oskenované na mail ekonomicke@spanihozus.sk alebo poštou na adresu ZUŠ Ferka Špániho, Martinská 19, 010 08 Žilina v termíne do 16.6.2020.

Tlačivo prihlášky si môžete stiahnuť tu:  Prihláška

Taktiež je potrebné zaslať aj vypísané Cestne prehlasenie a Suhlas, ktoré sú súčasťou prihlášky.

 

Prijímacie skúšky na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia v termíne od 24. augusta 2020 do 10. septembra 2020. Zriaďovateľ určí konkrétny termín prijímacích skúšok na jednotlivé druhy štúdia a odbory a základná umelecká škola oznámi termín konania prijímacej skúšky do 14 dní od obnovenia školského vyučovania v školách, najneskôr však do 15. augusta 2020 na webovom sídle základnej umeleckej  školy a verejne dostupnom mieste.

 

 

V HUDOBNOM ODBORE sa vyučuje hra na: klavíri, gitare, husliach, akordeóne, cimbale,  violončele, keyboarde, zobcovej flaute, priečnej flaute, saxofóne, klarinete, keltskej harfe, bicích, spev, zborový spev.

 

VO VÝTVARNOM ODBORE sa vyučuje: kresba, maľba, grafika, modelovanie, kombinované techniky, keramika, video a animácia a počítačová grafika. Pripravujeme študentov na vysoké školy - architektúra, dizajn, pedagogika atď. Na talentové skúšky si uchádzači o štúdium prinesú vlastné práce.

 

V TANEČNOM ODBORE vyučujeme: klasický tanec, ľudový tanec, kreatívny tanec, ale aj tance iných národov.

 

Do LITERÁRNO-DRAMATICKÉHO sa prijímajú žiaci,ktorí radi pracujú so slovom, textom, recitujú, chcú poznať základy hereckej a režijnej práce, dejiny divadla.  Pripravujeme žiakov na herecké konzervatórium, VŠMU a Akadémiu umení.