Talentové skúšky

Zoznam novoprijatých žiakov si môžte pozrieť TU

ČAS A MIESTO KONANIA

TALENTOVÉ SKÚŠKY BUDÚ PREBIEHAŤ V DŇOCH

3.mája až 7. mája od 13:00 do 17:00 a v dňoch 1. júna až 4. júna od 13:00 do 17:00 v budove ZUŠ.

K talentovým skúškam je potrebné vypísať elektronickú prihlášku a podpísanú priniesť priamo na talentové skúšky( v rámci prihlášky vypísať aj čestné vyhlásenie a súhlas zákonného zástupcu) link tu:

ČO SKÚMAME PRI ZÁPISE

V každom odbore sa skúma miera talentu a schopností pre vybraný odbor.

HUDOBNÝ ODBOR:

Dieťa zaspieva ľubovoľnú pieseň, kde sledujeme presnosť intonácie, zopakuje po učiteľovi krátky rytmus (klopkaním alebo tlieskaním) a zopakuje – zaspieva krátku melódiu (niekoľko tónov) zahraných na klavíri. Nevyžaduje sa znalosť nôt ani iné odborné vedomosti.
V hudobnom odbore sa vyučuje hra na: klavíri, gitare, husliach, akordeóne, cimbále,violončele, keyboarde, zobcovej flaute, priečnej flaute, saxofóne, klarinete, keltskej harfe,bicích, spev, zborový spev. Do hudobného odboru prijímame deti od 5 rokov.

TANEČNÝ ODBOR:

Talentové skúšky do tanečného odboru sa budú konať v dňoch 3.- 6.mája a 1.- 3.júna, as ako u ostatných odborov, okrem piatku.
Skúmame dispozície dieťaťa, t.j. fyzické predpoklady (rovný chrbátik, ohybnosť končatín, držanie tela), zdravotný stav, zmysel pre rytmus a cítenie hudby. Do tanečného odboru prijímame deti od 5 rokov.

VÝTVARNÝ ODBOR:

Na prijímacích skúškach deti spravidla kreslia /maľujú/ tému s figurálnym námetom (kresba postáv). Je vhodné priniesť k nahliadnutiu hotové výkresy z domu (pre komplexnejšie ohodnotenie dieťaťa). Hodnotí sa úroveň kresby, kompozícia a farebné ladenie, pozornosť a sústredenosť žiaka. Do výtvarného odboru prijímame deti od 5 rokov. Pripravujeme aj žiakov na talentové skúšky na stredné umelecké školy.

LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR:

Talentové skúšky v LDO budú prebiehať v triede LDO od 3. - 6. mája a v júni od 1. - 3. júna, čas ako u ostatných odborov, okrem piatku.
Skúmame fantáziu, čistotu reči,plynulosť čítania, resp. výslovnosť prostredníctvom prednesu básne, prozaického textu (prípadne čítaného) alebo dramatizovaným hraním s pomocou pedagóga. Hodnotíme aj schopnosť improvizácie. Do literárno- dramatického odboru prijímame deti od 6 rokov.

ROZHODNUTIE O PRIJATÍ, RESP. NEPRIJATÍ

Každé dieťa, ktoré prešlo prijímacou skúškou, je zaevidované v prijímacom protokole, ktorý sa po skúškach vyhodnotí. Zoznam prijatých uchádzačov bude zverejnený na stránke školy a na vchodových dverách ZUŠ od 25.júna.

NÁSTUP DO ZUŠ

Prvé dni na začiatku septembra sa koná zápis žiakov do ročníka. Zaradenie prijatých uchádzačov k pedagógom bude zverejnené pri vchode školy.

© 2021 All rights reserved by ZUŠ F. špániho Design by: Miroslav Rajt